Aktuální - fyzika

 • Učebnice fyziky pro 1. a pro 2. ročník GJN
 • Učebnice - Fyzika pro 1. ročník a pro 2. ročník
  Učebnice - 1. díl
  Učebnice - 2. díl
  Učebnice - 1. díl Výsledky
  Učebnice - 2. díl Výsledky

 • Otevřená věda - nabídka stáží WEB
 • Již od roku 2005 Akademie věd ČR, prostřednictvím projektů Otevřená věda, pomáhá zvyšovat motivaci studentů ke studiu přírodních a technických věd. Do programu Otevřená věda Praha se mohou zapojit studenti středních škol (1. – 4. ročník denního 4letého studia střední školy, nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií).Projekt Otevřená věda Praha bude probíhat na pracovištích Akademie věd ČR v období od 04/2014 do 12/2014. Nabídku studentských vědeckých stáží do projektu Otevřená věda Praha a úplné znění podmínek programu naleznete na naší webové stránce.

 • Fyzikální olympiáda WEB
 • Vážení přátelé,
  začátkem září začne nejen nový školní rok 2014/15, ale také 56. ročník Fyzikální olympiády, předmetové souteže, kterou každoročne vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy pro zájemce o fyziku z řad žáků středních škol (kategorie A, B, C, D) i žáku škol, poskytujících základní vzdělání (základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, kategorie E, F, G – Archimédiáda). Odborným garantem souteže je Jednota českých matematiků a fyziků, společnost vědeckých a pedagogických pracovníku v oblasti deklarovaných disciplín. Mnoho jejich členů se zúčastnilo těchto dvou soutěží, mnoho z nich bylo na celý život uchváceno krásnou a všestranne užitecnou matematikou a fyzikou a dalo se na profesní cestu s těmito předmety spojenou. Krása fyziky však nespočívá v tom, že obsahuje mnoho zajímavých poznatku, ale především možnostmi užití v různých oblastech vědeckého poznání, přírodoveděckého i technického. Objevovat mladé lidi, kteří mají zájem o přírodní vědy a techniku, kteří jsou rozhodnuti se touto problematikou hlouběji zabývat ve svém volném čase, zejména prostřednictvím rešení náročnejších problému, než muže před ně klást bežná výuka fyziky na základní nebo na střední škole – to je jeden z hlavních úkolu souteže, která byla nazvána Fyzikální olympiáda. V souteži, stejne jako ve sportu, je duležitý nejen dosahovaný výkon, ale predevším systematická, celoroční práce.
  Připravili jsme pro vás v každé kategorii sedm úloh, z nichž vždy jedna je experimentální (podle organizačního řádu byste ji měli povinně řešit a ve školním kabinetu fyziky i u svého učitele byste měli nalézt jednak pomoc, jednak potřebné pomůcky), dále jedna z úloh zjišťuje, do jaké míry jste prostudovali dodatkový studijní materiál, tzv. studijní text.

  Zadání kategorie A (6. ročník) Studijní text
  Zadání kategorie B (5. ročník) Studijní text
  Zadání kategorie C (4. ročník) Studijní text
  Zadání kategorie D (3. ročník) Studijní text

 • Junior Café– setkání mladých fanoušků vědy a úspešných vedců
 • Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů vedců a zájemců o vědu z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštevníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá.

  Týden vědy a techniky 1.-15.11.2014 WEB

 • Přednášky MFF UK Popularizačné přednášky z fyziky
 • Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak druhá zastávka "Kuchyňka" autobusem č. 102 nebo 186 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

 • Probuďte svůj talent! Center for Talented Youth ,web www.up-to-you.cz
  - online kurzy pro talentované studenty Rozpis kurzů na rok 2012/2013
 • Americká nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies se rozhodla v České a Slovenské republice pokračovat v pilotním projektu na podporu nadaných studentů. Ve spolupráci s Center for Talented Youth (CTY) při Johns Hopkins University v Baltimore umožní ve školním roce 2012/2013 celkem 100 studentům z vybraných středních škol zúčastnit se korespondenčních kurzů CTYOnline. Kurzovné za těchto 100 studentů nadace uhradí. Dalších 25 studentů z obou zemí se muže do kurzu přihlásit za sníženou cenu 500 dolarů (katalogová cena je kolem 1200 dolaru). Cílem techto kurzů je poskytnout kvalitní nadstandardní vzdělání nadaným studentům ve vybraných předmetech v angličtině, které jim pak případně usnadní vstup na americké univerzity. Některé z nabízených kurzu studentům umožní složit americkými univerzitami uznávané AP (advanced placement) zkoušky. Motivací muže být i letní soustředení v USA pro nejlepší studenty.
  Gymnázium Jana Nerudy je jednou z vybraných škol a muže nominovat 6 - 10 nadaných studentů z řad 2. - 5. ročníků do plně hrazených kurzů a 5 i více studentu stejného veku do kurzu za sníženou cenu. S obsahem plně hrazených kurzu se mužete seznámit na webových stránkách CTYOnline (více v přiloženém dokumentu). Kurzy trvají 12 – 30 týdnu a časová náročnost absolvování kurzu je standardně 10 hodin týdne. Doporučujeme proto opravdu zvážení nikoliv jenom talentu a motivace studenta ve vybraném oboru, ale i reálnost absolvování vybraného kurzu z časových možností studenta. S vážnymi zájemci bude první týden v září uspořádána beseda, kde bude poskytnuto více informací. Na diskusi přijdou i studenti, kterí se již programu ve školním roce 2011/2012 účastnili. Konatakt: Lucia Quittnerová, quittnerova@gjn.cz

 • Středoškolská odborná činnost
 • Středoškolská odborná činnost - SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

  Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním istitutem dětí a mládeže MŠMT je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémuů v 18 vědních oborech.
  V oboru Fyzika : Řešení a studium současných i klasických problémů fyziky. Fyzika pevných látek, strukturní analýza, fyzika vysokých energií, materiálový výzkum, vysokoteplotní supravodiče, kvantová elektronika, lasery, optika, jaderná energetika, dozimetrie. Využití nekonvenčních zdrojů energie. Vzájemné vztahy fyziky, ekologie a dalších přírodních věd. Fyzikální základy technických zařízení. Modelování fyzikálních dějů na počítači. Studium problémů astronomie a kosmonautiky.

 • Přednášky ČVUT Fyzikální čtvrtky
 • Volný cyklus přednášek a seminárů, který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost. Prednášky se konají v posluchárnách 309 a 209 v budove ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

 • Státní maturita
 • Testy a zadání- novamaturita.cz
 • Zadání a řešení z fyziky

 • Business Point je celonárodní manažersko-marketingová soutěž, organizovaná Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s přední jazykovou a překladatelskou agenturou MKM.
 • Soutěž Business Point je určena pro všechny studenty středních škol. Cílem je, aby studenti vytvořili tým a pod vedením učitele zpracovali jedno ze soutěžních témat a navrhli vlastní ěešení. Mohou si tedy na pěíkladu z praxe vyzkoušet své manažerské dovednosti, marketingové znalosti a umění prezentovat a obhájit své vlastní myšlenky. Partneři a sponzoři věnují vítězným soutěžním týmům ceny v hodnotě vyšší než 500 000 Kč. Úcastníci souteže mohou vytvorit trí až peti clenné týmy. Z každé strední školy se souteže muže zúcastnit libovolný pocet týmu, vedených jedním z pedagogu. Soutežící se zaregistrují a zvolí si téma, na které budou zpracovávat projekt.
  Vice informaci www.businesspoint.cz

 • Filmový Festival MFF UK www FilmFest MFF UK
 • Filmový festival „MFF UK FilmFest 2012“ je soutěž (dále FilmFest), kterou vyhlašuje a pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen MFF UK). FilmFest přijímá filmy z ČR a SR s tématikou z oblasti matematiky, fyziky (vč. tvorby experimentu) a informatiky (vč. počítačové animace a grafiky). Hlavním cílem a účelem FilmFestu je zejména podpořit amatérskou produkci krátkých filmů ve zmiňované oblasti. Soutěžní snímky mohou být například záznam netradičního experimentu nebo jevu, hraný film/dokument (vč. historické tématiky), animovaný film/dokument apod. FilmFest je určen převážně pro prezentaci amatérských snímků, převážně studentů základních a středních škol s přesahem na amatérské i profesionální tvůrce bez omezení věku.